Liên LạcVề những tin tức, công việc liên quan tới Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York
Xin liên lạc với:


Trưởng Ban Tổ Chức:
LS Nguyễn Thanh Phong
Cell Phone (̣917) 887 - 2061
email: dhvhqt2016@gmail.com
Trưởng Ban Điều Hợp:
Ông Nguyễn Văn Tánh
Cell Phone: (347) 481-8283
email: tanhnguyen1947@yahoo.com
Đồng Trưởng Ban:
Ông Nguyễn Trung Châu
Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ:
Cô Tara Thu
Cell Phone (917) 862-9969
email: tarathu@gmail.com
Phó Trưởng Ban Nội Vụ
Ông Lê Thanh Diệu
Cell Phone (646) 463 4389
email: thanhdieu@msn.com
Tổng Thủ Quĩ :
Dược Sĩ Trần Viết Tăng
Đặc Trách Truyền Thông:
Ông Nguyễn Đình Toàn
Ông Nhất Hùng

Thư từ và tài liệu xin gửi về:
Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế 2016
2424 Gunther Ave, Bronx, New York 10469
Fax: (718) 892-4666